Coach Aaron @ Morizi Jiu-Jitsu

This weekend, coach Aaron traveled to Hermiston Oregon to train with Professor Brian Morizi of Morizi jiu-jitsu. Brian was an avid competitor and came from one of the top Brazilian jiu-jitsu schools in southern California. It’s a lot of fun watching jiu-jitsu grow in the state of Oregon, and Professor Morizi is an excellent addition to the jiu-jitsu scene in Oregon.